Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A Talent Recruitment Kft. (székhelye: 1024 Budapest Buday László utca 11. 5. em. 3., adószáma: 25745210-2-41, továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az álláspályázatokra jelentkezőkkel, szerződéses partnereivel, munkavállalóival, illetve a Társasággal kapcsolatba kerülő más természetes személyekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztató és szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint jár el.

1. Általános rendelkezések

1.1 Az Adatkezelő

neve:

Talent Recruitment Kft.

adószáma:

25745210-2-41

székhely:

1024 Budapest Buday László utca 11. 5. em. 3.

képviselő neve:

Mező Andrea

telefonszám:

 +36 20 9470 716

e-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

weboldal:

www.talentrecruitment.hu

1.2 A Szabályzat célja

A Szabályzat a Társaság által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Társaság által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az adattovábbítás esetköreit, az adatfeldolgozókról szóló tájékoztatást, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit és jogait tartalmazza.

A Szabályzat célja továbbá, hogy már az adatkezelés megkezdése előtt az érintetteket tájékoztassa a Társaság adatkezelésének módjával és az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről, jogokról és kötelezettségekről.

A Szabályzat a Társaság honlapján közzétételre kerül, továbbá a Társaság székhelyén is elérhető az érintett személyek számára.

1.3 A Szabályzat hatálya

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által kezelt/feldolgozott valamennyi személyes adatra, függetlenül a személyes adatok kezelésének/feldolgozásának helyétől, idejétől és megjelenési formájától.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára és a Társaság adatkezelési tevékenysége körében a Társaság által az adatkezelésbe bevont esetleges külső adatfeldolgozóra, a Társasággal közös adatkezelést végző személyekre,   illetve a Társaság valamennyi szerződéses partnerére (megbízókra, beszállítókra), továbbá valamennyi olyan pályázóra, akik vagy maguk jelentkeztek a Társaság valamelyik álláshirdetésére, vagy akiket a Társaság maga keresett meg közvetlenül állásajánlattal.

1.4 A Szabályzat jog háttere

Az Adatkezelési tájékoztató a mindenkor hatályos jogszabályok előírásaira való figyelemmel készült, különös figyelemmel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban:

GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv.)

A Társaság továbbá figyelemmel volt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásában foglaltakra is.

1.5 Az adatkezelés általános szabályai

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét természetes személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyen lehet például iskolai végzettség adata is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget élveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Társaság nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

Az Ön személyes adatai tekintetében alapvetően egyedüli adatkezelőnek a Társaság minősül, aki a tevékenységének végzésével kapcsolatban egyes adatfeldolgozókat vesz igénybe (pl. informatikai szolgáltatók), azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor közös adatkezelést végez egy igénybe vett alvállalkozóval együtt.

A Társaság adatkezelést vagy az Ön hozzájárulásával, vagy a GDPR, illetve egyéb jogszabályok által meghatározott egyéb jogalapok szerint végezhet a Szabályzatban foglaltak szerint.

A Társaság adatkezelési nyilvántartást vezet, amelyben a kezelt adatok szerinti csoportosításban nyomon követhető, hogy a Társaságon belül a kezelt adatokhoz kik férnek hozzá.

2. Az adatok tárolása és biztonsága

A Társaság megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a Szabályzat alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

A Társaság az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket a Társaság és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása és megőrzése a Társaság, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait. A Társaság folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

Az adatkezelő az alábbi technikai/szervezési intézkedéseket teszi:

 • A Társaság székhelyén a papír alapú ügyintézés keretében keletkezett iratok tárolása zárható szekrényekben történik, amelyekhez csak az adott ügylet tekintetében illetékes dolgozó fér hozzá.
 • Harmadik személy az irodába csak előre egyeztetett időpontban léphet be. Az irodát több zárható ajtó, portaszolgálat és riasztó védi.
 • Az e-mailek és a felhőben tárolt fájlok biztonságáért a Microsoft által felügyelt Office.com felel.
 • A felhasználók számítógépei jelszóval védettek. A jelszavak 8 karakter hosszúak és tartalmaznak kisbetűt, nagybetűt és számot, a jelszavak időközönként megváltoztatásra kerülnek.
 • A felhőben tárolt adatok jogosultsági szint alapján érhetőek el, bizalmas és egyéb adatokról belső adatbázis nincs.

3. Közös adatkezelés 

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. Ennek megfelelően a Társaság közös adatkezelési tevékenységet végez azokkal az alvállalkozókkal, akik az álláspályázatra való jelentkezők értékelésében részt vesznek továbbá az állást meghirdető megrendelőkkel, akik számára a kiválasztott pályázó személyes adatai átadásra kerülnek a kiválasztási folyamat részeként.

A Társaság a közös adatkezelésre minden esetben adatkezelési megállapodást köt, melyben meghatározzák a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a GDPR 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.

4. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók

A Társaság nem továbbítja az érintett személyek személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy a Társaságnak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak, illetve adatfeldolgozóknak.

A Társaság jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Társaság a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek a Társaság megbízásából tevékenykednek. A Társaság által alkalmazott adatfeldolgozókat a „Társaság adatkezelései” c. fejezetben felsorolt adatkezelések során tételesen megnevezi. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az érintett személy adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

5. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság adatkezelési tevékenysége során kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeknek jogszerű kezeléséhez az érintett előzetes hozzájárulásával, vagy jogszabályi felhatalmazással rendelkezik.

A Társaság az adatkezelés megkezdése előtt – az érintett előzetes tájékoztatásának keretei között - közli az érintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy jogszabályi kötelezettségen alapul.

Az érintett bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Társaság adott esetben a hozzájárulás visszavonását követően is folytathatja az adatkezelést, ha erre jogszabályi felhatalmazással rendelkezik, így különösen, ha ez jogi kötelezettsége teljesítéséhez vagy a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Jogszabályi felhatalmazás alapján történik az adatkezelés különösen akkor, ha

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);
 • az adatkezelés a Társaságra vonatozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.

adófizetési kötelezettségek) (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont; Infotv. 5. § (1) bek. b) pont);

 • az adatkezelés a Társaság – vagy harmadik fél - jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont), azaz ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll (Infotv. 6. § b) pont).

A Társaság az általa kezelt adatokat általában közvetlenül az érintettől (jelölt, szerződő partner, beszállító, stb.), esetleg harmadik felektől szerzi be. Amennyiben az álláspályázatra jelentkező valamely közösségi oldalon profilt hozott nyilvánosságra magáról, a Társaság jogosult a nyilvános közösségi oldalt is megtekinteni, de azt – az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül – nem menti le, nem tárolja, különös tekintettel arra is, hogy azon az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatba nem hozható egyéb adatok is lehetnek, amelyek a Társaság számára a jelölt kiközvetítése szempontjából már nem minősülnek lényeges adatnak.

A Társaság az álláspályázatra jelentkezők korábbi munkáltatóját – a jelölt kifejezett hozzájárulása nélkül - nem keresi meg és hasonlóképpen volt kiközvetített jelöltekről információt kérő megkeresésekre a volt jelölt későbbi munkáltatójával – a volt jelölt kifejezett hozzájárulása nélkül - személyes adatot nem közöl.

A Társaság a jelöltekre és a szerződéses partnerekre vonatkozó személyes adatokat a Társaság szolgáltatásainak nyújtása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettségeinek keretei között, az „Adatkezelési tevékenység nyilvántartásban” meghatározott célokból kezeli.

A Társaságunk az alábbi adatkezeléseket folytatja:

5.1     Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő módon (pl. elektronikus vagy papír alapon). Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik, vagy jelentkezését (önéletrajzát, motivációs levelét, egyéb információkat) kiírt álláspályázat nélkül küldi meg az Adatkezelő számára.

A kezelt adatok köre és célja:

név      azonosítás szül. hely, idő       azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok korábbi munkahely neve  és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns

adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

adatok jelentkezést követő 1 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

Ha a jelölt maga ezeken túlmenően esetleg további, adott esetben akár különleges adatot is megad magáról (egészségi állapot, politikai beállítottság, büntetett előélet stb.), az adatkezelés ezekre az adatokra is kiterjed, de az ilyen különleges adatok kezeléséhez a Társaság külön is beszerzi a jelölt hozzájárulását.

Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett az álláspályázat szerinti módon vagy külön álláspályázat nélkül eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton, emailen keresztül történő adatmegküldéssel történik.
 • A kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyekkel személyes, vagy valamilyen kép- és hang egyidejű továbbítására alkalmas eszköz segítségével interjút folytat le.
 • A kiválasztás folyamata az interjút megelőzően, vagy azt követően alkalmassági teszt kitöltésével folytatódhat, amelyről az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
 • A kiválasztás a legmegfelelőbb érintett személy Partner részére történő közvetítésével ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.
 • Adatkezelő írásban vagy szóban jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 4 hónapig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre).
 • Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 4 hónap leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

A Társaság a jelöltek adatait legfeljebb 4 hónapig kezeli. Amennyiben 4 hónap alatt a Társaság a jelölt számára nem tudott megfelelő álláslehetőséget felkínálni, a jelöltre vonatkozó adatállományt automatikusan törli. Ha 4 hónapon belül akár a Társaság, akár a jelölt megerősíti együttműködési szándékát (pl. a jelölt frissíti az életrajzát, vagy visszajelez a Társaság valamilyen marketingakciójára vagy egyéb megkeresésére, vagy a Társaság állásajánlatot küld a jelöltnek), a 4 hónapos adatkezelési időtartam az érdemi kapcsolatfelvételtől újra indul.

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó adatai:

−            a Társaság informatikai rendszer üzemeltetését végző Golden Gift Media Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi út 48.)

5.2 Érintett szakmai állásinterjújával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az előzetes manuálisan történő kiválasztás követően a kiválasztott érintettekkel szakmai állásinterjút folytat le kölcsönösen megfelelő időpontban. Az interjún történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezni kívánnak.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett korábban megküldött adatai (lásd korábbi adatkezelések meghatározásait)        azonosítás, kapcsolattartás

 

megpályázott pozíció                                          azonosítás

 

Adatkezelő véleménye, megjegyzése                 pozíció       betöltésének felhasználásra

elbírálásához

kerül

érintett - az interjún bizonyított - szakmai         pozíció     betöltésének

kompetenciái                                                      felhasználásra

elbírálásához

kerül

érintett – az interjún bizonyított – nyelvtudási pozíció       betöltésének

szintje                                                                  felhasználásra

elbírálásához

kerül

érintett által megjelölt fizetési igény                  pozíció       betöltésének felhasználásra

elbírálásához

kerül

érintett felmondási ideje (ha van)                       pozíció       betöltésének felhasználásra

elbírálásához

kerül

lehetséges munkába állás dátuma                       pozíció       betöltésének felhasználásra

elbírálásához

kerül

Az adatkezelés célja: az interjún résztvevő érintettek szakmai kompetenciáinak és így az adott, betöltendő pozícióhoz szükséges adatainak felvétele, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • Az érintett időpontot egyeztet az Adatkezelővel az interjúra, amely példálózó felsorolással élve történhet személyesen, telefonon, vagy más hang- (és kép) azonnali továbbítására alkalmas eszközön keresztül.
 • Adatkezelő összhangban az Mt. 10. § 1. bekezdésével, a jelentkező érintettől kizárólag olyan adatot kér, olyan szakmai kompetenciákat mér fel, amely a munkaviszony (vagy egyéb jogviszony) létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.
 • Adatkezelő az érintett által megadott adatokat papír alapon és/vagy elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 4 hónap leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

5.3 Alkalmassági vizsgálatokkal (tesztekkel) kapcsolatos adatkezelés

Az alkalmassági vizsgálatoknak alapvetően két típusa van; munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy ilyet nem ír elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van adott kompetencia vizsgálatára. Adatkezelő az utóbbi körbe eső vizsgálatokat végzi el, például megbízó Partner felkérése alapján, az érintett önkéntes hozzájárulásával, amely történhet a szakmai állásinterjú során, vagy attól eltérő időpontban. Az alkalmassági vizsgálatokkal, tesztekkel kapcsolatos adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki önkéntesen hozzájárul adott álláspályázattal kapcsolatos alkalmassági vizsgálatban történő részvételhez.

A kezelt adatok köre:

név                                                                      azonosítás

telefonszám     kapcsolattartás e-mail cím     kapcsolattartás

időpont                                                               alkalmassági          vizsgálat          időpontjának

meghatározásához szükséges

teszt eredménye                                                  adott pozíció betöltéséhez szükséges         

Az adatkezelés célja a jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges szakmai alkalmasság (kompetenciák) felmérése.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • Adatkezelő érdekmérlegelési teszt alapján kiválasztja az adott pozíció betöltéséhez kapcsolódó alkalmassági vizsgálatok, tesztek közül azt/azokat, amely/amelyek a leginkább alkalmas/alkalmasak arra, hogy kizárólag a szakmai alkalmasságot vizsgálja/vizsgálják. az Adatkezelő kizárólag olyan tesztet, vagy alkalmassági vizsgálatot hajt végre, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely a jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
 • Adatkezelő a teszt/vizsgálat előtt részletesen ismerteti az érintettekkel az alkalmassági vizsgálatok, tesztek elvégzésének módját, lényegét, célját, körülményeit, működését, azt, hogy pontosan hogyan és mit mér, milyen eredményeket érhet el az érintett.
 • Adatkezelő kéri az érintettek kifejezett, előzetes, írásbeli önkéntes hozzájárulását az alkalmassági vizsgálaton, teszten történő részvételhez. Amennyiben ez megtörtént, úgy az Adatkezelő a vizsgálatot a szakmai és etikai szabályokat betartva végrehajtja.
 • Az alkalmassági vizsgálat, teszt eredményeit az Adatkezelő e feladattal megbízott Munkatársa kiértékeli, és az érintettekkel részletesen és teljes körűen megismerteti (írásban átadja, ha azt érintett kéri) egyszerű, hétköznapi nyelvezettel.
 • Az érintett az eredmények ismeretében dönthet úgy, hogy a teszt eredményét és egyéb adatait az Adatkezelő törölje, vagy érintett élhet egyéb jogaival is. Adatkezelő az érintett kérésének megfelelően jár el. A teszt és/vagy alkalmassági vizsgálat eredményét kizárólag az Adatkezelő megfelelő jogosultsággal rendelkező Munkatársa és az érintett ismerhetik meg, vagy ha az érintett az eredményt ismerve hozzájárul annak továbbításához, megosztásához, ismerve a címzettet és a célt, várható adatkezelési időtartamot, akkor az adatmegosztás vagy adattovábbítás címzettje (így Adatkezelő megbízó Partnere) is megismerheti

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy amennyiben az érintett nem nyer felvételt, de hozzájárul adatainak további tárolásához, akkor 4 hónapig.

5.4 Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy egészségi állapotával kapcsolatos adatait az Adatkezelővel megossza álláspályázatra jelentkezés kapcsán (pl. megváltozott munkaképesség, allergia). Az egészségi állapottal kapcsolatos adatok átadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki egészségi állapotával kapcsolatos adatot kíván megosztani az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre:

név                                                                      azonosítás

egészségügyi adat                                               álláspályázatra      jelentkezés      során      kerül

felhasználásra

Az adatkezelés célja az álláspályázat feltételeinek ellenőrzése, adott esetben a pozíció feltételeinek módosítása és az érintett számára személyre szabása (pl. egészségi állapotnak megfelelő munkakörülmények létrehozása), és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett egészségügyi adatokat oszthat meg Adatkezelővel a számára elérhető módon.
 • Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja úgy, hogy az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta.
 • Egészségügyi adatok más adatkezelővel, így megbízó Partnerrel történő megosztása, vagy egészségügyi adatok továbbítása megbízó Partner felé kizárólag az érintett előzetes és írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
 • Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel, ha ennél többet ad át az érintett, a nem szükséges adatokat megsemmisíti, törli.
 • Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ennek hiányában 4 hónapig.

5.5 Fejvadászattal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő megbízó Partnerei által tett megbízások alapján számukra fejvadász szolgáltatást nyújt, amely keretében adatokat gyűjt, rögzít olyan elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásokból, amelyekbe az érintettek kifejezetten munkakeresés céljából, az Adatkezelő által történő adatmegismerés tényének ismeretében adják meg adataikat, kívánva azt, hogy az Adatkezelő velük a kapcsolatot, az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása céljából, felvegye. Ugyanakkor Adatkezelő, hogy biztosítsa az érintettek jogait, minden esetben tájékoztatja az érintetteket arról, hogy fejvadászat, és így profilalkotás alanyaivá válnak, hogy az érintettek élhessenek jogaikkal, például a tiltakozás jogával.

A fejvadászattal kapcsolatos adatkezelés jogalapjai: az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása, amelyet megad egy adott nyilvántartásba történő adatrögzítést megelőzően, felismerve annak célját (számára megfelelő pozícióval kapcsolatos megkeresés) kockázatait (jelenlegi munkáltatója is megtalálhatja), továbbá azt, hogy az adatokat az Adatkezelő is megismerheti.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatait elérhetővé tette abból a célból, hogy az Adatkezelő számára megfelelő pozíciót ajánlhasson fel.

A kezelt adatok forrása és köre:

érintett                                                                érintett által közvetlenül az Adatkezelő számára megadott adatok köre érintett            által     a        nyilvános        álláskereső

nyilvános álláskereső nyilvántartások,

adatállományok (pl. Linkedin)                           nyilvántartásba,       adatállományba       történő

regisztráció, jelentkezés során megadott adatok

érintett által harmadik személy számára érintett által a harmadik személy számára

megadott adatok, amelyek Adatkezelő felé

történő továbbításához, megosztásához megadott adatok, amelyek továbbításához, érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult megosztásához hozzájárult

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

lakcím

kapcsolattartás, a jelentkező érintett számára megfelelő pozíció kiajánlásához szükséges

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

azon pozíciók nevei, amelyeket az érintettek

betölteni szeretnének                                         pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor,

különleges adat, pl. egészségügyi adat              ha azt az érintett megadta és a pozíció betöltésének

                                                                            elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a

ott eltöltött időszak

munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns

adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

érintett által megjelölt fizetési igény

pozíció            betöltésének    elbírálásához             kerül felhasználásra

érintett által önkéntesen becsatolt referencia levél

pozíció            betöltésének    elbírálásához             kerül felhasználásra

érintett által önkéntesen becsatolt diploma,

pozíció     betöltésének     elbírálásához      kerül

nyelvvizsga vagy más dokumentum másolata felhasználásra

felmondási idő (ha van)                                      pozíció       betöltésének    elbírálásához   kerül felhasználásra

lehetséges munkába állás dátuma                      pozíció     betöltésének     elbírálásához      kerül

felhasználásra

adatok jelentkezést követő 4 hónapig történő

kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az ki nem választás esetén történő adatkezelés érintett nem nyer felvételt jogalapjához szükséges

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása az Adatkezelő megbízó Partnerének felkérése alapján.

A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a megbízó Partnere felé, ha a továbbítás jogalapja tisztázott (pl. az érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) és az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához feltétlenül szükséges.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Adatkezelő megbízó Partnerétől megbízást kap adott pozíció betöltésére.
 • Adatkezelő adatokat gyűjt, rögzít olyan elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásokból, amelyekbe az érintettek kifejezetten munkakeresés céljából, az Adatkezelő által történő adatmegismerés tényének ismeretében adták meg adataikat, kívánva azt, hogy az Adatkezelő velük a kapcsolatot, az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása céljából, felvegye.
 • Adatkezelő jelzi a kiválasztott érintettek felé, hogy a fejvadászati szolgáltatás (profilalkotás) alanyaivá váltak, hogy az érintettek élhessenek jogaikkal.
 • Amennyiben érintett szakmailag alkalmasnak ígérkezik a betöltendő pozícióra, az Adatkezelő interjúra, adott esetben alkalmassági tesztre hívja be, amelyre az időpont egyeztetés során megfogalmazottak kell alkalmazni.
 • A folyamat az álláspályázatra jelentkezés, a hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés, valamint adattovábbítás megbízó Partner felé adatkezelés folyamatával folytatódik és zárul le.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, abban az esetben, ha érintett és megbízó Partnere szerződést kötnek, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig.

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó adatai:

−            a Társaság informatikai rendszer üzemeltetését végző Golden Gift Media Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi u. 48.)

5.6 Kilépő interjúval kapcsolatos adatkezelés

Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként kilépő interjú során, annak segítségével adhatják meg véleményüket az Adatkezelő és/vagy Adatkezelő megbízó Partnerének működéséről, a tapasztaltakról. A kilépő interjún történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel vagy kikölcsönzés/kiközvetítés estén megbízó Partnerrel kötött munkaviszonyt, vagy más, hasonló jellegű jogviszonyt megszüntet, és részt kíván venni az Adatkezelő vagy a megbízó Partner értékelésében a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.

Kezelt adatok köre és célja:

név                                                                      azonosítás

szöveges értékelés                                              minőségbiztosítás

Az adatkezelés célja a minőség javítása, esetleges panaszok kivizsgálása, esetleges munkajogi jogviták megelőzése, és kapcsolattartás.

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását szolgálják.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • Érintett tipikusan az utolsó munkában töltött napon, vagy más alkalommal, önkéntes hozzájárulásával, részt vesz a kilépő interjún, amely alkalom során az Adatkezelő Munkatársa számára feltárhatja véleményét, tapasztalatait az Adatkezelőről vagy a megbízó Partnerről.
 • Adatkezelő az értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben letárolja, és feldolgozza a minőség javítása céljával.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Adatkezelő a kilépő interjú során kapott véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintettel nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

5.7 Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Kezelt adatok köre és célja:

 

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

szolgáltatás tárgya, tartalma

szerződés tartalmi eleme

díjazás

szerződés tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek

szerződés tartalmi eleme

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
 • Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
 • Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
 • Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 • Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169.

 • (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó adatai:

−            a Társaság informatikai rendszer üzemeltetését végző Golden Gift Media Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi u. 48.)

5.8 Tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott tanácsadási szolgáltatást igénybe vegyék. A tanácsadáson történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott tanácsadáson.

A kezelt adatok köre és célja:

név                                                                      azonosítás

telefonszám     kapcsolattartás e-mail cím     kapcsolattartás

szolgáltatás, tanácsadás részletei       válaszadás, tanácsadás tanácsadás során feltárt személyes adatok   válaszadás, tanácsadás

időpont                                                                azonosítás

Az adatkezelés célja a tanácsadási szolgáltatás elvégzése.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • Adatkezelő az érintett számára az előre leegyeztetett időpontban megválaszolja az érintett felmerülő kérdéseit és általános, részletes tanácsadást nyújt az érintett számára adott (szak)területtel kapcsolatban.
 • Adatkezelő, szükség esetén írásbeli tanácsadással egészíti ki a szóbeli tanácsadást.
 • Adatkezelőt a rá vonatkozó jogi és szakmai etikai szabályok alapján titoktartás köti.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

5.9 Saját Munkatársak adatainak nyilvántartása

Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé, így az adatok felvétele, tehát az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontja alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok (a *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező).

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye. A *-gal jelölt adatok kezelése és elsőfokú adóhatóság felé történő bejelentése a 2017. CL. törvény 1. melléklet 3. pontja alapján kötelező.

Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.
 • Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.
 • A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint tárol.
 • Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének,
 • továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó adatai:

− a Társaság által foglalkoztatott személyek munkaügyi iratkezelését, bérszámfejtését végző Visszacsatolás Bt. (01-06-790124, 1151 Budapest, Szőcs Bertalan utca 61.)

−       a Munkáltató informatikai rendszer üzemeltetését végző Golden Gift Media Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi u. 48.)

5.10 A Társaság honlapjának felhasználóival kapcsolatos adatkezelés

A Társaság honlapját felhasználók, leggyakrabban a társaság szolgáltatásai iránt érdeklődő jelöltek, a honlap böngészése során egyidejűleg adatokat is szolgáltatnak. A Társaságnak, mint munkaerő-közvetítő, illetve vezető kiválasztási szolgáltatást nyújtó piaci szereplőnek a honlap felhasználóival kapcsolatos adatkezelési tevékenysége az érintett IP címére, cookie-k használata esetén az internetes felhasználói szokások/viselkedés követéséhez szükséges adatokra korlátozódik. Az ilyen adatkezelés célja a Társaság gazdasági/üzleti tevékenységének bővítése érdekében a honlapra látogatók internetes szokásainak/viselkedésének nyomon követése, illetve a mindenkori kibertámadásokkal szembeni védekezés. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke.

Ha a böngészésen túlmenően a honlap felhasználója adatokat is feltölt a honlapra, akkor a Társaság által kezelt adatok különösen a honlapon való regisztráció, az állás hírlevél küldésének igénybevétele, az önéletrajz feltöltése, álláshirdetésre jelentkezés során a honlap felhasználója által megadott személyes adatok. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a felhasználón által megadott önkéntes és kifejezett hozzájárulás az általa megadott adatoknak – a Szabályzat feltételei szerinti – kezeléséhez. Amennyiben a felhasználó nem kívánja megadni személyes adatait, tudomásul veszi, hogy ennek folytán nem tud hozzáférni a Társaság szolgáltatásaihoz, vagy azok egyes elemeihez.

A Társaság nem tudja ellenőrizni a felhasználó által a honlapon megadott személyes adatok/önéletrajz és egyéb tartalom valódiságát és pontosságát, ezekért kizárólag az adatokat megadó használó (jelölt) felelős.

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó adatai:

− a Társaság informatikai rendszer üzemeltetését végző Golden Gift Media Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi u. 48.)

5.11 Cookie-k/sütik használata

A Társaság honlapja ún. sütiket is használ. A sütik olyan rövid szöveges file-ok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a felhasználó számítógépén. A sütik a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából használatosak. Vannak állandó sütik, amelyeket a számítógép egy meghatározott időpontig tárol, feltéve, hogy a felhasználó azt korábban nem törli és ideiglenes sütik, amelyeket a számítógép nem tárol és a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A sütik által rögzített adatállományt csaknem lehetetlen összekapcsolni a felhasználó személyével, ennek ellenére a Társaság fontosnak tartja a tájékoztatást arról, hogy a honlapra látogatókról, a honlap funkcionalitásának biztosítására és a látogatottsági adatok mérésére a sütik is bizonyos adatokat szolgáltatnak.

Az ún. session sütik az oldal működését segítik azáltal, hogy az oldal betöltése után rögzíti a honlapon regisztrált felhasználók nevét, hogy megkönnyítse az újbóli bejelentkezést és az oldal könnyebb kezelhetőségét. Az ilyen süti nem küld tovább semmiféle adatot rendszeren kívülre.

A Google Analytics, a Google, Inc. által kifejlesztett és világszerte elterjedt, ún. harmadik felek által használt süti, amely a felhasználóknak a honlapon való tevékenységét regisztrálja, anonim módon, tehát a konkrét felhasználó azonosítása és azonosíthatósága nélkül. A Google Analytics segítségével a Társaság olyan látogatási információkat, kimutatásokat kaphat, amelyek segíthetnek a Társaság honlapjának, illetve szolgáltatásainak továbbfejlesztésében. Ilyen adatok lehetnek a honlapra látogatók száma; információk arról, hogy honnan, milyen más honlapról, milyen módon érkezett a látogató; a honlap mely oldalait, milyen sorrendben nézte meg, stb.

A felhasználó a sütiket saját számítógépén tudja blokkolni/letiltani, de ez esetben számolnia kell azzal, hogy a meglátogatott honlap számos funkciója, vagy akár az egész honlap nem lesz elérhető vagy használható a sütik használatának újbóli engedélyezéséig.

6. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Amennyiben a fenti adatkezelési gyakorlat ellenére mégis adatvédelmi incidens történne a Társaság által kezelt adatok körében, és amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság a tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti az incidenst a felügyeleti hatóságnak. A Társaság egyidejűleg tájékoztatja az incidensről az érintetteket is, megjelölve az incidens valószínűsíthető következményeit és a helyzet orvoslására/enyhítésére tett vagy tervezett intézkedéseket.

A magas kockázattal valószínűsíthetően nem járó adatvédelmi incidenst a Társaság nem köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak. Nem szükséges az érintett tájékoztatása sem, ha – a GDPR 33. cikk feltételei fennállnak, azaz – (i) a Társaság olyan intézkedést alkalmazott, amivel az incidenssel érintett adatokat értelmezhetetlenné teszi a jogosulatlanok számára; vagy (ii) aminek következtében a magas kockázat az adatvédelmi incidenst követően a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, illetve (iii) amennyiben a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést jelentene. Az utóbbi esetben a Társaság nyilvános úton nyújt megfelelő tájékoztatást az érintetteknek.

A Társaság az incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, illetve az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.

7. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett személyek jogosultak arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adataik tekintetében

a személyes adataikhoz hozzáférjenek;

a személyes adataik helyesbítését kérjék;

a személyes adataik törlését kérjék;

a személyes adataik kezelésének korlátozását kérjék;

tiltakozzanak a személyes adataik kezelése ellen;

a személyes adataikat megkapják és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

amennyiben a személyes adataik kezelésére hozzájárulásuk alapján kerül sor, úgy hozzájárulásukat bármikor visszavonhassák.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben az érintett személy nem ért egyet a Társaság válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. 

Hozzáférés joga

Az érintett személy jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett személy jogosult-e arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be a Társaságunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki:

−       az adatkezelés céljai; 

−       a személyes adatok kategóriái; 

− azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja;  − a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog 

Az érintett személy indoklás és díjfizetési kötelezettség nélkül, bármikor kérheti a Társaságot, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség;

ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

ha a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;

ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A Társaság a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, és eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. 

Az adatot a Társaság nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: 

−         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  −        a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;  −             vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett személy hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatást nyújt az érintett személynek.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

− az adatkezelés az érintett személy hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett személy kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

− az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

A Társaság a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett személy bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Társaságnál. A Társaság a panasz beérkezésétől számított 25 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet. Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a Társasághoz elküldeni a megadott elérhetőségek valamelyikén, hogy a Társaság az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

Amennyiben az érintett személy nem ért egyet Társaság vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web:

https://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye vagy tartózkodás szerint illetékes törvényszéket).

Az Infotv. 21. § (4) bekezdése értelmében a Társaságnak az érintett tiltakozáshoz való jogának érvényesítésével kapcsolatos döntésével szemben 30 napon belül fordulhat bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy a kifogásolt a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a perben a Társaság köteles bizonyítani. Ha a Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintettnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Budapest, 2021. 

Talent Recruitment Kft.

Mező Andrea ügyvezető